memorandum

Како основати синдикат тј. синдикалну организацију?

Синдикат је самостално, нестраначко, удружење радника у које они ступају добровољно ради остваривања права на боље услове рада и већу зараду.

Синдикална организација може да се оснује уколико постоји изражена воља запослених код послодавца, тј. приватној фирми, државном, јавном предузећу или установи.

Синдикална организација самосталног синдиката је основни облик организовања чланства. Према члану 215 Закона о раду ова организација може да се оснује у складу са општим актом синдиката (статут, правила). Овим актом уређује се најмањи број запослених који могу да оснују синдикат, приступање запослених синдикату, њихове обавезе као и обавезе синдиката према послодавцу и обавеза послодавца да омогући рад синдиката.

Дакле, да би се основала синдикална организација потребна је воља запослених и:

  • формирање Иницијативног одбора који припрема и спроводи даљи ток оснивања (3-5 запослених),
  • попуњавање приступница (десетак запослених или зависно од величине фирме, установе, предузећа),
  • помоћ стручне службе Савеза самосталних синдиката града Ниша (контакт телефон г. Ристо Иветић, 018-247-845)

Законом о раду омогућена је слобода синдикалног деловања и организовања уз упис синдиката у регистар (члан 206.)

Овлашћени представник синдиката подноси Захтев за упис и представља синдикат на свим битним пољима деловања синдиката.

itisi ПРАВИЛНИК О УПИСУ СИНДИКАТА У РЕГИСТАР уређује начин уписа и потребну документацију за упис синдиката у Регистар који се налази при Министарству надлежном за рад као и промене и брисање из Регистра.

Уколико су испуњени услови за упис синдиката у Регистар, Министарство (надлежно за рад) доноси одговарајуће решење тј. Решење о упису синдиката у Регистар. Уколико се синдикат брише из Регистра добија се одговарајуће решење о брисању.

Од тренутка уписа у Регистар синдикат је правно лице па сагласно Закону о платном промету дужно је да отвори рачун код банке, да води пословне књиге и на крају сваке године израђује финансијски извештај који у наведеном року доставља Народној банци Србије - Центру за бонитет.

Шта је све од документације потребно да би синдикат отворио рачун код банке?

novosti

kolektivna

mediji

Како основати синдикат

fotogalerija

zakoni

pojmovnik