memorandum

 

Речник синдикалних појмова

 

СИНДИКАТ

Самостално, нестраначко, удружење радника у које они ступају добровољно ради остваривања права на боље услове рада и већу зараду.

СО

Синдикална организација самосталног синдиката је основни облик организовања чланова. Организује се код послодавца. Према члану 215 Закона о раду ова организација може да се оснује у складу са општим актом синдиката конкретне синдикалне организације.

ОПШТИ АКТ СИНДИКАТА

овим актом уређује се најмањи број запослених који могу да оснују синдикат, приступање запослених синдикату, њихове обавезе као и обавезе синдиката према послодавцу и обавеза послодавца да омогући рад синдиката.

ЈСО

Јединствена синдикална организација формира се на нивоу сложених пословних система, коју чине синдикалне организације тих система (ЈСО ЕИ Ниш и ЈСО МИН Холдинг АД Ниш)

slika ПРАВИЛНИК О УПИСУ СИНДИКАТА У РЕГИСТАР уређује начин уписа и потребну документацију за упис синдиката у Регистар који се налази при Министарству надлежном за рад као и брисање из Регистра.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИК СИНДИКАТА

Лице које подноси Захтев за упис и које представља синдикат на свим битним пољима деловања синдиката.

РЕШЕЊЕ О УПИСУ СИНДИКАТА У РЕГИСТАР

Уколико су испуњени услови за упис синдиката у Регистар, Министарство (надлежно за рад) доноси одговарајуће решење тј. Решење о упису синдиката у Регистар. Уколико се синдикат брише из Регистра добија се одговарајуће решење о брисању.

СИНДИКАТ КАО ПРАВНО ЛИЦЕ

Од тренутка уписа у Регистар синдикат је правно лице па сагласно Закону о платном промету дужно је да отвори рачун код банке, да води пословне књиге и на крају сваке године израђује финансијски извештај који у наведеном року доставља Народној банци Србије - Центру за бонитет.

Шта је све од документације потребно да би синдикат отворио рачун код банке?

ГОСС

Градски одбор самосталног синдиката

КОЛЕКТИВНА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ

Ова права запослени могу остварити само колективно и и њима се штите колективни интереси запослених

Која су колективна права запослених?

slika ЗАКОН О РАДУ Законом о раду омогућена је слобода синдикалног деловања и организовања уз упис синдиката у регистар (члан 206.)

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ СИНДИКАТА

члан 218., 219. и 220. Закона о раду одређује услов репрезентативности синдиката на територији Републике Србије, на локалном нивоу и код послодавца

СОЦИЈАЛНИ ДИЈАЛОГ

представља механизам и институционални оквир у коме социјални партнери утврђују заједничке интересе у циљу социјалне стабилности и друштвеног развоја

СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ

представници државе, репрезентативних синдиката и репрезентативних удружења послодаваца

УДРУЖЕЊЕ ПОСЛОДАВАЦА

самостална, демократска независна организација у коју послодавци добровољно ступају ради представљања, унапређења и заштите својих пословних интереса у складу са законом.

СОЦИЈАЛНО - ЕКОНОМСКИ САВЕТ

је основни облик социјалног дијалога, организован као трипартитно тело тј. у њему се налазе представници државе (Владе, надлежног извршног органа аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе), представници репрезентативних синдиката (Савез самосталних синдиката Србије и УГС Независност) и представници репрезентативних удружења послодаваца (Унија послодаваца Србије)

slika ЗАКОН О СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОМ САВЕТУ

ПРЕДМЕТ СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА

је социјална и економска политика, предлози и нацрти Закона везаних за социјални положај запослених, послодаваца развој и унапређење колективног преговарања, политика запошљавања, приватизација, политика зарада и цена

КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ

То је посебна врста уговарања између представника репрезентативних синдиката и послодавца. Право на колективно преговарање утврђено је Уставом, ратификованим конвенцијама МОР-а и Законом о раду

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

Резултат колективног преговарања је колективни уговор којим се у писменој форми прецизно утврђују сви резултати договарања. Члан 240. Закона о раду дефинише појам Колективни уговор, а 241. врсте колективних уговора

ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

који важи на територији Републике Србије за све послодавце који су чланови репрезентативне Уније послодаваца код којих није закључен Колективни уговор и усклађен је са Законом о раду

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

назива се још и грански и закључује се у оквиру гране или одбора делатности и усклађен је са Законом о раду

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР КОД ПОСЛОДАВЦА

(раније појединачни колективни уговор) закључује се код послодавца и усклађен је са Законом о раду

РЕГИСТРАЦИЈА КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА

члан 266. Закона о раду

РАДНО - ПРАВНА ЗАШТИТА

подразумева заштиту права на рад, заштиту цене рада, заштиту услова рада заштиту свих осталих права предвиђених Законом о раду, Колективним уговором и Уговором о раду као и закључивање Колективног уговора за остваривање већих права од оних предвиђених Законом

ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД

члан 53. Закона о раду дефинише појам овакве врсте рада при чему овај рад не сме бити дужи од 8 сати недељно или 4 сатa дневно. По овом основу раднику се увећава зарада за 26% у односу на основицу.

Прековремени рад

ШТРАЈК

прекид рада који запослени организују да би заштитили своје професионалне и економске интересе по основу рада (члан 1. Закона о штрајку).

slika ЗАКОН О ШТРАЈКУ

novosti

kolektivna

mediji

Како основати синдикат

fotogalerija

zakoni

pojmovnik