memorandum

 

Отварање рачуна код банке синдиката као правног лица

 

Рачун код банке отвара се на основу захтева. Захтев подноси овлашћено лице синдиката код банке код које жели да отвори рачун. Уз захтев, подноси се и документација која је прописана Одлуком о условима и начину отварања, вођења и гашења рачуна код банке (Сл. гласник РС бр. 33/05).

Захтев садржи : назив подносиоца захтева (синдиката у овом случају), место седиште, адресу, телефон, предмет пословања-делатност, матични број подносиоца захтева, печат и потпис овлашћеног лица.

Од документације подноси се :

- Решење о упису у регистар,

- Акт надлежног органа о оснивању,

- Обавештење надлежног органа о разврставању по делатностима РЈП образац,

- Порески идентификациони број ПИБ,

- Картон депонованих потписа,

- Оверен потпис лица овлашћеног за заступање на прописаном Обрасцу ОП.

Документација за отварање пословног рачуна код банака - редослед поступака

Када се рачун отвори све доспеле обавезе плаћања - расходи, као и приходи од чланарина, дотација и др. морају се водити преко рачуна.

Уколико је износ наплаћен у готовом преко благајне синдиката, благајник је дужан да истог или следећег дана уплати средства на рачун синдиката код изабране банке.

Ако су средства потребна синдикату за разне исплате (путни рачуни, за помоћ својим члановима ...) новац се подиже са рачуна и уноси у благајну при чему се при сваком уносу води Дневник благајне.

novosti

kolektivna

mediji

Како основати синдикат

fotogalerija

zakoni

pojmovnik