logo sm

Ово је страница Секције младих.

У циљу заштите посебних и специфичних интереса и остваривања права младих - чланова самосталних синдиката Србије, Одлуком Већа Савеза самосталних синдиката Србије, а основу члана 45. Статута СССС, формирана је Секција младих Савеза самосталних синдиката Србије, као облик деловања младих у Савезу самосталних синдиката.

Секција младих СССС делује на афирмацији и заштити специфичних професионалних, радних, социјалних и синдикалних права и интереса младих.

Секција младих СССС, као облик деловања Савеза самосталних синдиката Србије, треба да обезбеди утицај Синдиката на сва питања од значаја за живот младих у друштву, породици, код послодаваца, у органима власти и другим областима где се одлучује о положају младих.

Основни правци деловања Секције младих СССС су афирмација синдиката међу младима, анимација младих људи за прилаз синдикату и њихово учлањење у Синдикат; истраживање правца деловања и интересовања младих; образовање младих и упознавање са њиховим основним људским правима и слободама, као и правима из радног односа и у области безбедности и здравља на раду, обука младих при запошљавању; пружање помоћи у решавању проблема младих током средњег образовања, студирања, па све до запослења.

Секција младих СССС ће при реализацији својих утврђених програмских активности сарађивати са другим секцијама Савеза самосталних синдиката Србије, организацијама младих у Републици, секцијама младих других синдиката, младима из невладиних организација, студентским организацијама и секцијама младих из иностранства са којима Савез самосталних синдиката Србије остварује сарадњу.

Основни програмски циљеви, организовање, избор органа, акциони план деловања и друга питања значајна за рад и деловање секције младих Савеза самосталних синдиката Србије, урећују се Правилима о раду Секције младих Савеза самосталних синдиката Србије и Планом рада Секције младих Савеза самосталних синдиката Србије.