memorandum

ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ

Закон о раду 18.7.2014.

Закон о штрајку

Закон о пензијском и инвалидском осигурању

Закон о изменама и допунама закона о пензијском и инвалидском осигурању 18.7.2014.

Закон о изменама и допунама закона о пензијском и инвалидском осигурању децембар 2014.

Закон о приватизацији 2.8.2014.

Закон о Социјално - економском савету 15.11.2004.

Закон о мирном решавању радних спорова 15.11.2004.

Закон о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова 11.12.2009.

Закон о безбедности и здрављу на раду 14.11.2005.

Закон о спречавању злостављања на раду 26.5.2010.

*Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду

*Правилник о поступку мирног решавања радног спора

novosti

kolektivna

mediji

Како основати синдикат

fotogalerija

zakoni

pojmovnik